Advokater med speciale i M&A

Advokatens 5 bedste råd til den gode virksomhedsoverdragelse

Det er en stor beslutning at købe eller sælge virksomhed. Uanset størrelsen på virksomheden er der mange juridiske forhold at tage højde for. Advokaterne Humle Pugh og Michael Duelund giver deres 5 bedste råd her.

1. Forbered ejerskiftet

Forberedelse af virksomhedsoverdragelsen er en absolut nødvendighed for, at virksomheden er klar til at blive solgt, og for at en sælger kan opnå den rigtige pris for virksomheden.

Det kræver systematik og gennemsigtighed af alle processer i virksomheden, f.eks. at:

 • Man har forberedt den rigtige selskabsform til brug for overdragelsen
 • Aftaler med kunder, leverandører, samarbejdspartnere og ikke mindst ansatte er på skrift

Det skal kunne synliggøres over for en potentiel køber, hvor værdierne i virksomheden ligger, og at disse værdier ikke er knyttet op på sælger som ejer, men ligger i selve virksomheden.

– Dette er helt afgørende i mindre virksomheder, hvor en stor del af værdierne netop skyldes sælgers viden, kontakt til kunder og forståelse af forretningen. Derfor er en væsentlig og langsigtet del af en forberedelsesproces at få gjort virksomheden uafhængig af sælger, siger advokat Humle Pugh.

Det er desuden vigtigt at få fjernet eller inddæmmet ”skeletterne i skabet”, så en potentiel køber kan se og overskue risikoen ved at skulle drive virksomheden videre efter overdragelsen.

– Der kan for eksempel være tale om potentielle retssager, miljøproblemer, uklare kontrakter m.v. Eventuelle udfordringer skal enten løses/forliges eller præsenteres på en sådan måde, at en potentiel køber kan se og overskue risikoen ved at skulle drive virksomheden videre efter overdragelsen, selv hvis ”skelettet” stadig er der, siger Humle Pugh.

2. Sørg for gensidig fortrolighed

Ved salg af virksomhed er der ofte behov for, at sælger videregiver nogle mere dybdegående oplysninger omkring virksomheden, så køber kan få tryghed og vished om, at ”maskinrummet” i virksomheden er som forventet. Tilsvarende har sælger interesse i at vise ”maskinrummet” frem for at synliggøre, at værdierne i virksomheden er til stede.

Underskriv altid en gensidig fortrolighedsaftale
I denne fase er det vigtigt, at sælger ikke videregiver nogle former for fortrolige oplysninger, førend parterne har underskrevet en fortrolighedsaftale. Fortrolighedsaftalen sikrer, at:

 • Parterne behandler oplysningerne omkring selve overdragelsen fortroligt
 • Alle oplysninger som sælger giver til køber behandles som fortrolige oplysninger af køber og kun til brug for købers vurdering af virksomheden

– Fortrolighedsaftalen er sælgers sikkerhed for, at de afgivne nøgleoplysninger omkring virksomheden, f.eks. oplysninger omkring kunder, samarbejdspartnere og ansatte, ikke misbruges af køber, hvis overdragelsen alligevel ikke gennemføres, forklarer advokat Michael Duelund.

3. Afstem forventninger mellem sælger og køber

Den gode virksomhedsoverdragelse handler i stor udstrækning om forventningsafstemning mellem sælger og køber.

Forventningsafstemningen sker nemmest ved udarbejdelse af en ”hensigtserklæring”.

>> Derfor giver hensigtserklæringen mening ved virksomhedsoverdragelser

Selvom hensigtserklæringen som udgangspunkt ikke er juridisk bindende, er det alligevel et ekstremt vigtigt dokument, som sætter hjørneflagene for hele overdragelsesprocessen.

Faktorer, der bør afstemmes, er blandt andet:

 • Købesummen
  Er parterne enige om købesummen, eller i det mindste om principperne for beregning af købesummen? Få afdækket dette inden I bruger alt for mange ressourcer på at klargøre dokumenter og undersøge virksomheden.
 • Processen
  Er der enighed om, hvor langt processen forventes at strække sig? Hvilke undersøgelser af virksomheden ønsker køber at foretage og har køber i denne periode eksklusiv ret til at forhandle omkring et køb af virksomheden, eller må køber forvente, at sælger forhandler til flere sider på én gang?
 • Sælgers fremtid
  Hvis en virksomhed i høj grad har været præget af sælgers person som ejer, har køber ofte en stor interesse i at beholde sælger som ansat i virksomheden i en periode efter overdragelsen. Derfor er det vigtigt, at parterne får afstemt, om køber eller sælger har en forventning om, at sælger skal blive i virksomheden i en periode efter overdragelsen, om denne tilknytning til virksomheden skal være som ansat eller som medejer, samt hvilke løn- og exit-betingelser der i så fald gælder for sælger efter overdragelsen.

4. Undersøg virksomheden

Ved køb af virksomhed stiller køber ofte krav om adgang til at undersøge virksomhedens forhold til bunds og derved sikre sig, at ”maskinrummet” har den stand og det indhold, som køber forventer.

Begge parter har dog interesse i, at køber får så relevant og stor indsigt i virksomheden som muligt. Købers interesse ligger i at opnå størst muligt kendskab til den virksomhed, som han/hun er ved at købe, herunder den risiko der er forbundet herved.

Sælger er til gengæld interesseret i at synliggøre, at der er styr på virksomheden og samtidigt minimere risikoen på de garantier omkring driften, som sælger ofte skal stille overfor køber ved en virksomhedsoverdragelse.

For at undersøgelsesprocessen forløber smidigt og hurtigt, bør det afklares:

 • Hvilket materiale køber ønsker at se
 • Hvordan materialet stilles til købers disposition
 • Hvor længe køber har til at undersøge de forskellige forhold
 • Hvorledes materialet skal være organiseret, så det er nemt at overskue, tilgå og evt. stille spørgsmål til

5. Aftal fair og ordentlige vilkår for begge parter

Den gode virksomhedsoverdragelse handler om at skabe vindere på begge sider af bordet. Det betyder, at parterne bør drøfte og aftale fair og ordentlige vilkår, særligt vedrørende:

Købesummens betaling
Skal købesummen betales kontant, eller f.eks. via gældsbrev. Ofte vil køber, eller købers bank, stille krav om, at der indgår sælgerfinansiering. Det vil sige, at sælger må finde sig i, at han ikke får alle pengene kontant på overtagelsesdagen, men omvendt er det også et argument for, at der i så fald ikke skal gives nogen rabat på købesummen.

Det bør desuden overvejes, om noget af betalingen skal være baseret på virksomhedens fremtidige indtjening i næste 2-3 år – såkaldt earn out.

Sælgers forbliven som medejer, eller ansat i virksomheden
Det kan være et vilkår, at køber gerne vil beholde sælger i virksomheden i en periode for sikre et godt ejerskifte. Dermed bliver sælgers fremtidige vilkår, enten som ansat eller medejer, også relevante.

Konkurrence- og kundeklausuler
Hvis sælger ikke skal ansættes, vil man i stedet skulle forholde sig til kunde- og konkurrenceklausuler.

Køber har betalt en stor sum penge for virksomheden, herunder goodwill. En naturlig følge heraf er, at sælger må acceptere, at han/hun i en periode ikke må starte konkurrerende virksomhed. Omvendt kan det være nødvendigt for sælger at have en reel mulighed for at sikre sig en indtjening efter overdragelsen, hvorfor det altid bør drøftes mellem parterne, hvad sælger må, og ikke må efter virksomhedsoverdragelse.

Garantier
Som sælger af en virksomhed må man stå på mål for, at virksomheden svarer til dét, man har oplyst til køber.

Derfor bør parterne afklare, hvilke garantier og evt. indeståelser køber kan forlange, og hvilke sælger vil afgive over for køber i forbindelse med overdragelsen.

Det er dog ligeså vigtigt at få afklaret reklamationsperioden, det vil sige, i hvor lang en periode sælger skal stå på mål for garantierne over for køber, og ikke mindst om der skal være en bagatelgrænse for eventuelle krav – eventuelt kombineret med at der tillige indsættes et maksimalt erstatningsansvar.

Endelig bør det afklares mellem parterne, om sælger skal stille en sikkerhed for garantiernes opfyldelse over for køber, og i givet fald hvorledes og med hvor stort beløb en sådan sikkerhed skal stilles.

Overvejer du at købe eller sælge en virksomhed?

De 5 råd her i artiklen er generelle råd fra advokaterne Humle Pugh og Michael Duelund. Hos Penta Advokater har vi stor erfaring med virksomhedsoverdragelser, og vi hjælper med alle faser i processen. Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe i dit konkrete tilfælde.

Uanset om vi bistår køber eller sælger i en virksomhedsoverdragelse, ser vi det som vores vigtigste opgave at skabe overblik gennem overdragelsesprocessen og sørge for, at der er taget højde for alle problemstillinger.

Vi kan for eksempel rådgive dig om behovet for og omfanget af en eventuel due diligence proces. Vi kan desuden bistå med rådgivning samt udarbejdelse af aftalegrundlaget for virksomhedsoverdragelsen, herunder hensigtserklæringer, fortrolighedserklæringer, due diligence dokumenter, garantierklæringer, overdragelsesaftaler m.v.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores advokater

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig med virksomhedsoverdragelse.

Vil du vide mere?