Andelshaverkonti i allerede afsluttede konkursboer

Ny retspraksis om andelshaverkonti i allerede afsluttede konkursboer

Hos Penta Advokater har vi fået afprøvet en sag om, hvorvidt det er muligt at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af en ny bestemmelse i konkursloven.

Den 17. juli 2022 trådte en ny bestemmelse i kraft i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt., hvorefter det er blevet muligt for konkursboer at få udbetalt indeståender på andelshaverkonti til kurs 100 senest 3 måneder efter opsigelse heraf.

Lovændringen gælder udelukkende for konkursboer og rekonstruktioner med dekret efter den 17. juli 2022. Lovændringen kan således ikke anvendes på konkursboer og rekonstruktioner med dekret før den 17. juli 2022 – uanset om de er verserende eller afsluttede.

Udbetaling af indestående på andelshaverkonti har tidligere kunnet trække ud

Hos Penta Advokater har vi gennem årene behandlet en lang række landbrugskonkurser, og vi har derfor også en del sager liggende, hvor indeståender på andelshaverkonti endnu ikke er færdigudbetalt som følge af andelsselskabernes vedtægter.

– Vi ser bl.a. vedtægter, hvor udbetaling skal ske over op til 10 år – også selvom konkursboet er afsluttet. Det betyder, at vi er nødsaget til at genoptage disse konkursboer løbende og modtage udbetalingerne, afregne momsen, og herefter udlodde til kreditorerne eller eventuelle panthavere i boet, forklarer advokat Malene Buch Andersen og tilføjer

– Andelshaverkonti ser vi typisk i landbrugskonkurser, men det kan selvfølgelig også forekomme indenfor andre brancher.

Afprøvning af sag gav et tilfredsstillende resultat

For nyligt fik Penta Advokater afprøvet, hvorvidt der kunne afsiges et nyt konkursdekret over en skyldner, som tidligere har været under konkursbehandling, men hvor der fortsat indestår beløb på andelshaverkonti. Dette vil aktivere den nye bestemmelse for indeståender på andelshaverkonti, hvorved indeståenderne kan kræves udbetalt til kurs 100 senest 3 måneder efter opsigelsen fra konkursboet.

I den konkrete sag henstod der væsentlige indeståender på andelshaverkonti, som kun kunne udbetales løbende over henholdsvis 3, 5 og 10 år. Skyldnerens pengeinstitut havde pant og transport i indeståenderne, men måtte således afvente denne årrække for udbetalingerne. Der var i sagen ingen tvivl om, at skyldner fortsat var insolvent, hvilket skyldneren også erkendte.

Penta Advokater indleverede på vegne af pengeinstituttet en ny konkursbegæring mod skyldner og argumenterede for, at konkursbetingelserne var opfyldt, hvorfor der kunne afsiges konkursdekret over samme skyldner igen. Insolvensbetingelsen kunne dokumenteres ved de faktiske gældsforhold og erkendelsen fra skyldner. Dertil kom spørgsmålet om, hvorvidt pengeinstituttet havde retlig interesse i afsigelse af konkursdekret igen. Penta Advokater argumenterede for, at der, ud fra de foreliggende forhold, var en interesse. Skifteretten var enig i disse betragtninger, og afsagde derfor konkursdekret over skyldner igen.

Afgørelsen betød, at der nu kan iværksættes udbetaling af indeståenderne til kurs 100 indenfor 3 måneder, hvorefter konkursboet kan afsluttes endeligt, og pengeinstituttet kan få lukket mellemværendet med skyldner uden der løber renter og yderligere omkostninger på i de kommende år.

Det vil desuden betyde, at muligheden for at skyldner kan få gældssanering, er væsentlig forbedret, da han nu ikke skal beskattes af udbetalingerne løbende, idet beskatningen medtages i konkursboet.

– Den nye retspraksis vil have stor betydning for kreditorer eller eventuelle panthavere i konkursboer med andelshaverkonti, men også øge muligheden for at skyldner kan komme videre i form af en gældssanering. Det er en positiv nyhed for alle parter, siger advokat Malene Buch Andersen.

Har du spørgsmål?

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående eller forhold omkring andelshaverkonti og behandling heraf i konkursboer, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Penta Advokaters historie

Ændring af konkurskarantænereglerne er under opsejling

Den 5. juli 2023 offentliggjorde Konkursrådet et forslag til revision af de eksisterende regler for konkurskarantæne. Vi vil i denne artikel kort opsummere de væsentligste foreslåede ændringer til de nuværende konkurskarantæneregler.

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.