COVID-19: Lempede betalingsvilkår for små og mellemstore virksomheder

COVID-19: Lempede betalingsvilkår for små og mellemstore virksomheder, og gode råd i forhold til udskydelsen

Som følge af de økonomiske tab, som COVID-19 medfører, har regeringen foretaget nye initiativer, der skal styrke likviditeten i mindre virksomheder og for selvstændigt erhvervsdrivende.

De nye initiativer kommer i kølvandet på regeringens hjælpepakke til store virksomheder. Få overblikket over de lempede betalingsvilkår for små og mellemstore virksomheder nedenfor.

Udskydelse af momsfrister

Regeringen vil, som led i hjælpepakken for små og mellemstore virksomheder, udskyde momsbetalingen. Betalingen af moms udskydes således, at to afgiftsperioder sammenlægges.

Dette betyder, at virksomheder, der betaler moms hvert kvartal, først har betalingsfrist den 1. september 2020 for både 1. og 2. kvartal. For de virksomheder, der betaler moms hvert halve år, udskydes betalingsfristen til 1. marts 2021 for første og andet halvår.

Til trods for, at to afgiftsperioder således sammenlægges, er det vigtigt, at hver periode fortsat indberettes for sig.

Udskydelse af fristen for betaling af A-skat og AM-bidrag

Betalingsfristerne for indeholdt A-skat og AM-bidrag udskydes midlertidigt med 4 måneder. For små og mellemstore virksomheder betyder det, at:

  • Den oprindelige betalingsfrist den 11. maj 2020 udskydes til den 10. september 2020
  • Den oprindelige betalingsfrist den 10. juni 2020 udskydes til den 12. oktober 2020
  • Den oprindelige betalingsfrist den 10. juli 2020 udskydes til den 10. november 2020

Det er dog væsentligt at bemærke, at betalingsfristen den 14. april ikke er udskudt. Derudover er det alene er betalingsfristerne, der udskydes. Indberetningsfristerne er således uændrede.

Udskydelse af fristen for betaling af B-skat

Regeringens hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder indeholder også fristudskydelse for betaling af B-skat. Det betyder, at den oprindelige betalingsfrist den 20. april 2020 udskydes til 20. juni 2020, og den oprindelige betalingsfrist den 20. maj 2020 udskydes til 20. december 2020. Dette initiativ vil særligt styrke likviditeten for selvstændigt erhvervsdrivende.

Det er vigtigt, at virksomhedens forventede overskud nedjusteres på www.skat.dk. På den måde vil likviditeten straks øges, da betalingen af B-skat således automatisk reduceres.

God råd i forhold til udskydelsen

Regeringens initiativer vil gavne mange virksomheder i forhold til likviditeten i denne situation, hvor der for de flestes vedkommende ikke er den samme pengestrøm som før landets delvise nedlukning.

Som virksomhed er det imidlertid vigtigt at huske på, at der er tale om en udskydelse og ikke en fritagelse. Derfor bør man allerede nu have en plan for, hvordan man sikrer den nødvendige kapital, når den nye betalingsfrist nærmer sig.

– Det er efter min opfattelse, og erfaring som advokat med speciale i insolvensret, vigtigt, at virksomhederne allerede nu tager bestik af situationen, og med udgangspunkt i det for nuværende kendte, laver nye budgetter og planer for, hvordan man sikrer sig den nødvendige likviditet, når de udskudte skatter og afgifter skal forfalde, siger advokat Niels Rud Aamann og tilføjer

– Hvis man på forhånd kan se, at der bliver behov for mere kapital, end dét virksomheden selv kan genere, er det vigtigt, at man i god tid forholder sig til dette og tager kontakt til sine finansielle samarbejdspartnere, særligt hvis kapitalbehovet skyldes den nuværende situation, og den periode efter COVID-19 pandemien, som vi alle ser ind i. Min erfaring er, at pengeinstitutterne har meget lidt velvilje til at hjælpe med lån til allerede forfaldne gældsposter, særligt skat, hvorfor det er essentielt at være på forkant og ikke på bagkant.

Spørg Penta Advokater

Hvis du har brug for rådgivning til, hvordan din virksomhed skal forholde sig til de lempede betalingsvilkår, er du velkommen til at kontakte os. Regeringen præsenterer løbende nye tiltag og muligheder, og vi holder os naturligvis orienterede omkring disse.

Vi har oprettet en hotline, hvor vi tilbyder virksomhedsejere gratis rådgivning om COVID-19-relaterede problemstillinger. Kontakt os på telefon: 76 10 00 88.

Vil du vide mere?

Penta Advokaters historie

Ændring af konkurskarantænereglerne er under opsejling

Den 5. juli 2023 offentliggjorde Konkursrådet et forslag til revision af de eksisterende regler for konkurskarantæne. Vi vil i denne artikel kort opsummere de væsentligste foreslåede ændringer til de nuværende konkurskarantæneregler.

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.