Minkavlernes følgeerhverv kan få erstatning. Få rådgivning af en advokat

Erstatningsmulighed til minkavlernes følgeerhverv

Aflivningen af alle mink i Danmark har ikke kun betydning for minkavlerne, men også for en række følgeerhverv. Derfor har de også mulighed for erstatning ifølge den nye politiske aftale om erstatning til minkavlerne, som blev indgået d. 25. januar 2021.

Det er bl.a. fodercentraler, pelserier og minkforarbejdningsvirksomheder samt minkauktionshuse, der er afhængige af minkavl for at kunne drive deres forretning. 

Erstatning til følgeerhverv

For disse følgevirksomheder lægges der op til, at erstatningen fastlægges ved en vurdering af virksomhedens værdi i såkaldt ”handel og vandel”. Vurderingen foretages af en taksator, der inspicerer den enkelte virksomheds regnskaber, produktionsapparat, salgspriser for lignende virksomheder (eller enkeltelementer i virksomheder) mv. 

I den forbindelse skal der som udgangspunkt tages hensyn til særlige, branchespecifikke forhold, ligesom taksator vil skulle have adgang til at inspicere virksomheden samt adgang til regnskaber, relevante tilladelser mm.

Der lægges op til at yde erstatning til følgeerhverv, der opfylder følgende kriterier:

  • Over halvdelen af virksomhedens omsætning i 2017-19 skal hidrøre fra handel med danske minkproducenter, med mindre der er tale om erstatning for staldkapacitet udlejet til dansk minkavl eller pelserier, der betjener danske minkavlere, hvor pelseriet indgår i en virksomhed, hvor der også drives minkavl i Danmark
  • Virksomhedens produktion kan ikke umiddelbart omlægges til anden aktivitet. Her vil taksator bl.a. skulle vurdere omkostningerne ved en omstilling, og om dette står i et rimeligt forhold til indtjeningspotentialet ved en ny type aktivitet. 

Forudsætninger for erstatning til følgeerhverv

Det er en forudsætning for at få erstatning, at der har været minkrelateret produktion i virksomheden frem til udbruddet af COVID-19 ramte minkerhvervet, og at der har været de relevante miljøtilladelser mm. til produktionen. 

Det er derudover vigtigt at bemærke, at erstatningsmuligheden gælder for den andel af virksomheden, der er relateret til dansk minkavl. Hvis en andel af virksomheden har solgt til udlandet, er denne ikke omfattet, da minkerhvervet i udlandet ikke er lukket.

Virksomheder, hvor mindst halvdelen af virksomhedens omsætning ikke hidrører fra minkavl i Danmark, eller hvor produktionen kan omlægges, har mulighed for at søge kompensation inden for de almindelige COVID-19-kompensationsordninger, herunder den særlige ordning om kompensation til leverandører til minkfarme, der følger af Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober 2020.

Søger du information om erstatning til minkavlere, kan du finde mere information i denne artikel: Ny politisk aftale om erstatning til minkavlerne.

Finansministeriets hjemmeside kan du finde en lang række yderligere oplysninger om aftalen, der forudsætter godkendelse i henhold til EU’s regler om statsstøtte.

Gode råd til minkavlernes følgeerhverv

Advokat Niels Rud Aamann har disse tre råd til minkavlernes følgeerhverv

  • Sørg for at samle al dokumentation vedrørende din minkrelaterede produktion
  • Gennemgå dine erstatningsudbetalinger og gør indsigelse, hvis du mener, der er fejl og spørg, hvis der er noget, du er i tvivl om
  • Få evt. aftaler med myndighederne på skrift

Hvis du har spørgsmål til det juridiske i forhold til den aktuelle situation, er du velkommen til at tage kontakt til os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet.