Ny politisk aftale om erstatning til minkavlerne

D. 25. januar 2021 om aftenen indgik et flertal i Folketinget en ny politisk aftale om erstatning til minkavlerne samt andre erhverv, der lever af minkerhvervet.

Det er regeringen, der, sammen med et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance, har indgået en aftale, som sikrer erstatning til minkavlere og følgeerhverv der ikke umiddelbart kan omstilles til anden produktion.

De tre hovedelementer i erstatningsmodellen

Af aftalen fremgår det, at der ydes fuldstændig erstatning til minkavlere og minkafhængige følgeerhverv, uanset om der juridisk set er tale om ekspropriation efter grundlovens § 73 eller ej.

Det fremgår endvidere, at der forventes:

  • At blive udbetalt mellem 10,9 og 11,9 mia. kroner i direkte erstatning til minkavlerne
  • En erstatning på mellem 3,1 og 4,1 mia. kroner til følgeerhverv og omstilling
  • Udgifter på mellem 1,9 og 3,1 mia. kroner til nedrivning af anlæg mv.

Erstatning til minkavlerne vil ske på baggrund af en individuel vurdering og skal ses i lyset af, at minkavlerne skønnes at have gæld for omkring 8,6 mia. kroner. 

Ifølge Finansministeriets hjemmeside består erstatningsmodellen til minkavlerne af tre hovedelementer:

  1. Tabt indtjening i 2021 på produktion af mink i 2020
  2. Opgørelse af tabt fremtidig indtjening i 2022-2030 (antal mink x (pris – driftsomkostninger pr. enhed)) tilbagediskontoret til 2021
  3. Den forventede restværdi af minkavlerens kapitalapparat, herunder stalde, bure m.m. i 2030, tilbagediskontoret til 2021

Ad. 1: 
Minkavleren modtager en erstatning på maksimalt 250 kr. per mink. Fra den beregnede erstatning modregnes alle sparede udgifter, herunder til foder, dyrlæger, pelsning osv., i 2020.

Ad. 2: 
Den forventede, fremtidige indtjening for den enkelte avler baseres på en forventet pris på minkskind udregnet som et gennemsnit af de seneste ti års priser, dog fraregnet højeste og laveste værdi. 

I beregningen af indtjeningen per mink fraregnes de faktiske omkostninger ved produktion af minkskind på den pågældende bedrift. Omkostningerne kan dog ikke fastsættes lavere end 75 % af gennemsnittet, og for så vidt angår lønomkostninger, er det en forudsætning, at der minimum udbetales overenskomstmæssig løn. 

I forhold til producerede mængder tages der udgangspunkt i antal avlstæver og dermed producerede mink i 2019. Det er en forudsætning for at få erstatning, at der har været de relevante miljøtilladelser mm. til de producerede dyr.

Erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030 forventes at udgøre den tungeste post i den samlede erstatning.

Ad. 3: 
Den enkelte minkavler vil også modtage erstatning for den skønnede restværdi af kapitalapparatet i 2030. Kapitalapparatet afskrives over maksimalt 15 år. Såfremt det skønnes, at kapitalapparatet har en restlevetid på under 10 år, vil de påkrævede omkostninger til reinvesteringer i ejendommen indregnes i beregningen af erstatning for tabt fremtidig indtjening, så minkavleren er i stand til at fastholde sin produktion i hele den periode, der gives tabt indtjening for.

Proces for udbetaling af erstatning

Processen for udbetaling af erstatning ses illustreret herunder.

Erstatningsmodel til minkavlere

Bemærk: Der er også en erstatningsmulighed til minkavlere, der ønsker at genoptage erhvervet. Den kan du læse om i vores artikel Erstatningsmulighed til minkavlere der ønsker at genoptage erhvervet.

Finansministeriets hjemmeside kan du finde en lang række yderligere oplysninger om aftalen, der forudsætter godkendelse i henhold til EU’s regler om statsstøtte.

Gode råd til dig som minkavler

Advokat Niels Rud Aamann har disse tre råd til dig som minkavler:

  • Sørg for at samle al dokumentation vedrørende dit avlsarbejde
  • Gennemgå dine erstatningsudbetalinger og gør indsigelse, hvis du mener, der er fejl og spørg, hvis der er noget, du er i tvivl om
  • Få evt. aftaler med myndighederne på skrift

Hvis du har spørgsmål til det juridiske i forhold til den aktuelle situation, er du velkommen til at tage kontakt til os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet.