Få svar på om prisstigninger på byggematerialer giver entreprenøren mulighed for at regulere entreprisesummen

Har en entreprenør ret til at regulere tilbudssummen, hvis der er sket en prisstigning på materialerne?

COVID-19 har gjort sin indtræden i byggebranchen, og mange entreprenører oplever lige nu en stor prisstigning på byggematerialer. Få svar på om prisstigningerne giver entreprenøren mulighed for at regulere entreprisesummen.

Opførelsen af et byggeri tager ofte lang tid og sker til en på forhånd aftalt, fast pris. Da den aftalte entreprisesum som udgangspunkt er bindende for både entreprenøren og bygherren, kan der opstå tvivl om, hvorvidt entreprenøren kan kræve, at den ellers faste entreprisesum reguleres, hvis der efter entrepriseaftalens indgåelse sker en prisstigning på de materialer, som skal anvendes i byggeriet.

Entreprenørens mulighed for en sådan regulering afhænger af, om AB standardvilkårene er gældende for aftaleforholdet eller ej.

Hvis AB 18 er gældende for entrepriseaftalen

Udgangspunktet er, at prisændringer i byggeriets materiale efter aftalens indgåelse ikke giver entreprenøren ret til at kræve en prisregulering, medmindre det er taget forbehold for dette i entrepriseaftalen.

Anderledes forholder det sig dog, hvis der er tale om en ekstraordinær prisstigning. Ifølge AB 18 § 35, stk. 2, kan entreprenøren kræve godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på det materiale, der indgår i arbejdet. Det vil altså sige, at entreprenøren i visse særlige tilfælde kan kræve regulering af entreprisesummen.

Før en sådan prisregulering kan finde sted, skal samtlige nedenstående 7 betingelser, der fremgår af AB 18 § 35, stk. 2 -7, være opfyldt:

  1. Prisstigningen skal først og fremmest være ekstraordinær, dvs. at prisstigningen skal være mere end 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. For hver hele måned der forløber mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet, forøges procentsatsen med 0,5 procentpoint.
    Hvis prisstigningen indtræder efter indkøbstidspunktet, kan denne ikke medregnes
  2. Den ekstraordinære prisstigning skal vedrøre det materiale, som i færdig form eller på sædvanlig måde, indgår i arbejdet
  3. Den ekstraordinære prisstigning må ikke godtgøres som et statsligt indgreb efter AB 18 § 35, stk. 1
  4. Den ekstraordinære prisstigning skal være indtrådt efter tilbudsdagen, men inden den aftalte indeksregulering er trådt i kraft
  5. Den ekstraordinære prisstigning skal være generelt forekommende og dermed omfatte hele branchen, og ikke kun den enkelte entreprenør
  6. De ekstraordinære prisstigninger skal fremgå af et officielt prismateriale eller på anden måde kunne dokumenteres. En meddelelse fra entreprenørens leverandør er formentlig tilstrækkelig
  7. Summen af de beregnede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5% af entreprisesummen

Hvis alle ovennævnte betingelser er opfyldt, sker entreprenørens regulering af materialets pris i forbindelse med bygherrens betaling for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen.

Hvad hvis AB 92 er en del af aftalegrundlaget?

Hvis entrepriseaftalen er reguleret af AB 92 er udgangspunktet, at entreprenøren ikke kan regulere entreprisesummen – heller ikke i tilfælde af ekstraordinære prisstigninger på byggeriets materiale, idet den aftalte entreprisesum er bindende for aftalens parter.

En undtagelse hertil er dog, hvis entreprenøren og bygherren ved aftalens indgåelse har aftalt, at pris og tidscirkulæret fra 1991 skal være gældende i aftaleforholdet. Er det tilfældet, har entreprenøren ved ekstraordinære prisstigninger på byggeriets materialer mulighed for at regulere den ellers faste entreprisesum. Betingelserne svarer stort set til betingelserne i AB 18 § 35, stk. 2-7, se nærmere cirkulærets § 9

Hvad hvis AB standardvilkårene ikke er en del af entrepriseaftalen?

Hvis entrepriseaftalen ikke er reguleret af et sæt AB-standardvilkår, kan entreprenøren ikke regulere entreprisesummen i tilfælde af ekstraordinære prisstigninger på materialet, da entreprisens pris efter almindelige aftaleretlige principper, er bindende for både entreprenøren og bygherren.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller entrepriseret generelt, er du velkommen til at kontakte advokat Christian Parbo for mere information,

Vil du vide mere?