Få svar på hvornår kurator skal eller må udlevere materiale

Hvornår har kurator pligt eller ret til at udlevere et konkursbos materiale?

I arbejdet med konkursboer mødes kuratorer ofte af anmodninger om udlevering af konkursboets materiale, oplysninger og/eller sagsakter, men hvilke regler gælder egentlig i forhold til aktindsigt i konkursboer og kurators pligt og ret til at udlevere boets materiale? Det kan du blive klogere på her.

Kurator er ikke forpligtet til at udlevere materiale fra et konkursbo

Dansk ret regulerer ikke særskilt adgangen til aktindsigt og offentlighed i konkursboer. I dansk ret findes ingen lovregler, der direkte bestemmer, hvordan eller hvornår der kan søges om aktindsigt i et konkursbos materiale og sagsakter.

Hvis man ser på love, som berører emnet, som f.eks. konkursloven, retsplejeloven eller offentlighedsloven, findes der ikke i disse en direkte lovhjemmel til, at en udestående part kan få aktindsigt i et konkursbos bilag, materiale, dokumenter mv., såfremt dette materiale udelukkende er i konkursboets besiddelse. Kurator er på denne baggrund og som det klare udgangspunkt ikke forpligtet til at udlevere bilag, materiale, dokumenter eller lignende fra et konkursbo, hvis en kreditor, panthaver eller anden interesseret part anmoder herom.

Mulighed for at søge om aktindsigt

På trods af at boets kreditorer, panthavere og andre interesserede parter ikke har en generel ret til at få aktindsigt i et konkursbos materiale, og at kurator heller ikke har en pligt til at udlevere materialet fra konkursboet, har de interesserede parter – alt afhængig af de konkrete omstændigheder – mulighed for på anden vis at indhente hele eller dele af det ønskede materiale.

I medfør af retsplejeloven kan de interesserede parter søge om aktindsigt i den del af konkursboets materiale, der beror hos skifteretten. Dette materiale vil typisk være domme, kendelser, skriftelige procedurer, påstandsdokumenter, men også andre dokumenter i skifterettens besiddelse, herunder retsbøger, processkrifter og bilag mv.

Da skifteretten kun er i besiddelse af en begrænset del af konkursboets materiale og sagsakter, vil der ofte være materiale, som de interesserede parter ikke ville kunne opnå adgang til ved anvendelse af disse regler.

Kreditorernes interesse i forbindelse med retssager

I en række tilfælde vil særligt kreditorernes interesse i udlevering af oplysninger og materiale fra konkursboet være begrundet i, at kreditorerne ønsker at benytte oplysningerne og/eller materialet under verserende retssager anlagt af eller mod kreditorerne.

Under verserende retssager vil sagens parter have mulighed for at søge edition og herved komme i besiddelse af oplysninger og materiale fra konkursboet. Editionsreglerne findes i retsplejeloven, hvor der sondres mellem edition pålagt modparten i sagen, altså den sagsøgte, og edition pålagt en tredjemand, som ikke er part i sagen. Dette kunne f.eks. være et konkursbo, en revisor, tidligere advokater, tidligere ledelsesmedlemmer eller andre parter.

En anmodning om edition skal af kreditor/ansøgeren fremsendes til retten i den verserende retssag, og det er ligeledes retten, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske edition.

Konklusion om kurators pligt og ret til at udlevere materiale

Som beskrevet ovenfor er der således måder, hvorpå interesserede kan få adgang til materiale fra konkursboet. Der vil dog ofte være tale om begrænset materiale. For den tilbageværende del af materialet gælder der ingen generel eller lovhjemlet adgang til at få dette udleveret fra konkursboet. Kurator har ikke pligt til at udlevere materialet, og kan derfor nægte at imødekomme en anmodning herom.

Der kan være tilfælde, hvor kurator har ret til at udlevere materiale, selvom kurator ikke er forpligtet hertil. Retten til at udlevere materiale forudsætter, at udleveringen sker i boets interesse. Kurator må foretage en konkret vurdering af, om udleveringen vil være i boets interesse eller ej. Er udleveringen ikke i boets interesse, vil kurator ikke have ret til at udlevere materiale fra konkursboet.

For mere information

For mere information henviser vi til artiklen med overskriften “Aktindsigt i konkursboer og spørgsmålet om kurators pligt og ret til at udlevere boets materiale”, som Penta Advokater har fået bragt i Erhvervsjuridisk Tidsskrift.

Læs artiklen her

Har du spørgsmål til artiklen eller generelt til behandling af konkursboer

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller mere overordnet til behandling af konkursboer, er du velkommen til at kontakte os for mere information.

Vil du vide mere?

Penta Advokaters historie

Ændring af konkurskarantænereglerne er under opsejling

Den 5. juli 2023 offentliggjorde Konkursrådet et forslag til revision af de eksisterende regler for konkurskarantæne. Vi vil i denne artikel kort opsummere de væsentligste foreslåede ændringer til de nuværende konkurskarantæneregler.

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.