Bygherrens sikkerhedsstillelse

Regulering af bygherrens sikkerhedsstillelse

I entreprisesager kan entreprenøren have en interesse i, at der stilles sikkerhed for bygherrens betaling af entreprisesummen.

Sikkerhedsstillelse i entreprisesager reguleres af AB 92, en forkortelse for regelsættet ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”.

Regulering af bygherrens sikkerhedsstillelse

Lige såvel som bygherren kan entreprenøren have en interesse i, at der stilles sikkerhed for aftalepartens forpligtelser i en entreprisesag, hvilket ved bygherregarantier navnlig vil være bygherrens betaling af entreprisesummen.

Der er i vidt omfang sammenfald mellem AB 92s regler om henholdsvis entreprenørens og bygherrens sikkerhedsstillelse, så i denne artikel vil vi koncentrere os om de mest centrale forskelle inden for området.

– Ved private arbejder skal bygherren stille sikkerhed i form af betryggende bankgaranti eller lignende senest 8 dage efter entreprenørens krav herom. Hvis entreprenøren ikke fremsætter krav, er bygherren således ikke forpligtet til, af egen drift, at stille sikkerhed, siger advokat Kristina Søgaard og uddyber

– Sikkerhedsstillelsen skal ved bygherregaranti svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling, hvis der er aftalt ratebetaling, alternativt til hele entreprisesummen såfremt der først skal ske betaling ved aflevering af byggeriet.

Hvis der er aftalt ratebetaling, nedskrives bygherrens sikkerhedsstillelse automatisk i takt med, at entreprenøren får udbetalinger i overensstemmelse med dennes godkendte betalingsanmodninger.

Læs om entreprenørens sikkerhedsstillelse.

Regulering i forbindelse med ændringer i arbejdets omfang

I modsætning til omvendte tilfælde har entreprenøren under visse nærmere betingelser mulighed for at kræve bygherregarantien forøget, når bygherren udnytter sin ændringsret. Det er dog en forudsætning, at vederlaget for ekstraarbejderne overstiger det halve af en måneds gennemsnitsbetaling ifølge parternes oprindelige aftale. Entreprenøren kan således kræve, at sikkerhedsstillelsen efter ændringen er lige så god som sikkerhedsstillelsen efter den oprindelige aftale.

I det modsatte tilfælde hvor arbejdets omfang reduceres, har bygherren ikke et tilsvarende retskrav på regulering af sikkerhedsstillelsen ved nedskrivning.

Vil du vide mere?