Regulering af entreprenørens sikkerhedsstillelse

Regulering af entreprenørens sikkerhedsstillelse

I langt størstedelen af alle entreprisesager inden for erhvervsbyggerier vedtages regelsættet ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” – også kaldet AB 92.

Et af de områder der reguleres af AB 92, er entreprenørens sikkerhedsstillelse.

Regulering af entreprenørens sikkerhedsstillelse

Ifølge AB 92 er en entreprenør forpligtet til, af egen drift, at stille betryggende bank- eller sparekassegaranti eller lignende tilsvarende garanti senest 8 dage fra aftalens indgåelse, hvilket vil sige fra det tidspunkt, hvor bygherrens accept af aftalen kom frem til entreprenøren.

Sikkerhedsstillelsen skal frem til entreprisens aflevering svare til 15 % af entreprisesummen eksklusiv moms.

– Når entreprisen er afleveret, nedskrives sikkerhedsstillelsen automatisk til 10 %. Nedskrivningen sker automatisk, og er således ikke betinget af, at påviste mangler er afhjulpet, men alene af at entreprisen på afleveringstidspunktet var i en stand, som kunne blive og blev afleveret, siger advokat Kristina Søgaard og tilføjer

– I tilfælde af at bygherren på dette tidspunkt har kendskab til mangler, kan han, i forbindelse med afleveringen, tilbageholde en del af entreprisesummen svarende til værdien af manglerne. Bygherren er med andre ord forpligtet til at nedskrive sikkerhedsstillelsen til 10 % ved afleveringen, men til gengæld har han ret – og til dels pligt – til at tilbageholde betaling af entreprisesummen for de kendte mangler.

1 år efter aflevering nedskrives sikkerhedsstillelsen igen. Denne gang til 2 % af entreprisesummen. Nedskrivningen forudsætter på dette tidspunkt, at afhjælpning af eventuelle påviste mangler er sket. Det er anderledes i forhold til den første nedskrivning og skyldes, at bygherren på dette tidspunkt har betalt entreprisesummen, og derfor ikke længere har mulighed for at tilbageholde betaling herfra.

Dette fremgår også af den nyere afgørelse i KFE 2012.413 VBA, hvor en hovedentreprenør mere end et år efter aflevering havde fremsat krav om nedskrivning af dennes entreprenørgaranti fra 10 % til 2 % med tillæg af omkostninger for udbedring af anerkendte mangler. Voldgiftsretten udtalte i den forbindelse, at det hverken af AB 92s ordlyd eller af øvrige holdepunkter kunne antages, at der kunne ske en delvis nedskrivning. Bygherren havde således været berettiget til at nægte at nedskrive sikkerhedsstillelsen.

Efter 5 år nedskrives sikkerhedsstillelsen til 0 %, og ophører med andre ord helt. Det forudsætter dog, at eventuelle mangler påvist ved 5-årssynet er afhjulpet.

Regulering i forbindelse med ændringer i arbejdets omfang

Inden for visse nærmere fastsatte regler har bygherren adgang til at foretage ændringer i entreprisen, og arbejdets omfang kan dermed blive forøget eller reduceret. I disse tilfælde har bygherren ikke et retskrav på tilsvarende forøgelse af entreprenørens sikkerhedsstillelse, ligesom entreprenøren ikke kan kræve nedsættelse heraf i tilfælde af reduktion.

Læs også om bygherres sikkerhedsstillelse.

Vil du vide mere?