Advokater med speciale i entrepriseret

Udførelse af entreprisearbejde i overensstemmelse med aftalen, fagmæssig korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger

Der er ikke tvivl om, at entreprenøren skal udføre entreprisearbejdet fagmæssigt korrekt, i overensstemmelse med aftalen og efter bygherrens anvisninger, men hvad betyder det helt konkret? Advokaterne Christian Parbo & Troels Lyder Jensen giver dig svaret i denne artikel.

Førend entreprenørens arbejde kan anses for at være i orden, skal 3 betingelser være opfyldt:

  • Arbejdet skal være udført i overensstemmelse med aftalen
  • Arbejdet skal være udført fagmæssigt korrekt
  • Arbejdet skal være udført i overensstemmelse med bygherrens anvisninger

I overensstemmelse med aftalen

Aftalen skal forstås som værende det samlede aftalegrundlag, hvorfor også senere indgåede aftaler mellem entreprenøren og bygherren er omfattet.

Fagmæssigt korrekt / i overensstemmelse mod god håndværksmæssig skik

Kravet om, at entreprenøren skal udføre arbejdet fagmæssigt korrekt indebærer, at arbejdet skal overholde gældende lovgivning, herunder byggeloven og bygningsreglementet. Det er dog ikke dig som entreprenør der har ansvaret for, at byggeriet er i overensstemmelse med byggelovgivningen. Ansvaret herfor påhviler bygherren.

Bygherrens anvisninger

Kravet indebærer, at entreprenøren i almindelighed er forpligtet til at efterkomme bygherrens anvisninger. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at ikke alle anvisninger ubetinget er bindende for dig som entreprenør. Såfremt bygherren kræver, at arbejdet skal udføres i strid med lovgivningen, har du i almindelighed ret til at nægte at udføre det pågældende arbejder.

Kan der opstå modstrid mellem aftalen, fagmæssig korrekt udførelse og anvisningerne?

Udgangspunktet

Udgangspunktet er, at de krav til entreprenørens ydelse der fremgår af aftalegrundlaget, fagmæssige standarder og bygherrens anvisninger, ofte udfylder og supplerer hinanden, hvorfor der sjældent vil være uoverensstemmelse herimellem.

Et eksempel på en sådan udfyldning er bl.a. det tilfælde, hvor udførelsesmåden for det pågældende arbejder ikke er beskrevet i aftalegrundlaget. Her påhviler det entreprenøren at vælge en udførelsesmåde, som er fagmæssig korrekt. Tilsvarende vil bygherrens anvisning kunne udfylde den pågældende aftale, hvor aftalen ikke har taget stilling til f.eks. udførelsesmåden.

Som entreprenør er du i almindelighed forpligtet til at opfylde de krav til ydelsen som følger af henholdsvis aftalen, fagmæssige standarder og bygherrens anvisninger. Omvendt kan det udelukkes, at der kan opstå en uoverensstemmelse mellem ovennævnte krav til din ydelse som entreprenør.

Uoverensstemmelse mellem aftalen og fagmæssig korrekt udførelse?

Et eksempel på en sådan uoverensstemmelse er det tilfælde, hvor aftalegrundlaget foreskriver en bestemt udførelsesmåde, som ikke er i overensstemmelse med fagmæssige standarder.

Hvorvidt du som entreprenør skal efterkomme aftalen, skal afklares ved almindelig fortolkning, men udgangspunktet er, at aftalen har forrang, hvorfor du er forpligtet til at udføre arbejdet som aftalt.

Hvis dette er tilfældet, skal du som entreprenør være opmærksom på, at du har en forpligtelse til at informere bygherren om, at den påkrævede udførelsesmåde ikke er fagmæssig korrekt. Forsømmer du denne pligt, kan du efter omstændighederne blive erstatningsansvarlig.

Uoverensstemmelse mellem aftalen og bygherrens anvisning?

I det tilfælde, hvor der består en uoverensstemmelse mellem aftalen og bygherrens anvisning, skal bygherrens anvisning i langt de fleste tilfælde fortolkes som en ændringsordre, som herefter er en del af aftalegrundlaget.

Hvor bygherrens anvisning medfører:

  • En ændring i udførelsesmåden som herved øger dine omkostninger,
  • Indebærer, at du som entreprenør nu er forpligtet til at anvende en dyrere løsning i et tilfælde, hvor du efter aftalen havde valgfrihed eller var berettiget til at vælge et billigere alternativ, eller
  • At arbejdet nu går ud over, hvad du ved aftalens indgåelse har påtaget dig,

skal du være opmærksom på, at du kan have krav på merbetaling herfor.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller entrepriseret generelt, er du velkommen til at kontakte advokaterne Christian Parbo og Troels Lyder Jensen for mere information.

Vil du vide mere?