Lovændring konkursloven

Lovændring i konkursloven afskærer konefinten

Fra d. 1. januar 2018 bliver konkurslovens § 64 ændret. Hensigten med regelændringen er bl.a. at sikre en bedre beskyttelse af skyldnerens kreditorer ved at give kurator videre adgang til at omstøde gaver til nærtstående.

Hensigten med lovændringen i konkursloven

Med lovændringen ønsker man desuden at sikre, at det ikke bliver til skyldnernes fordel, at et krav hos skyldneren først fastslås mere end 2 år efter, at skyldner har overdraget sine aktiver. Førhen kunne kurator ikke foretage omstødelse heraf, men med lovændringerne vil der være en mulighed herfor. Skyldneren får således ikke noget ud af at forsøge at trække tiden, når det er rejst krav imod ham/hende.

Endelig er hensigten med lovændringen at samle reglerne for overdragelse af gaver imellem ægtefæller og nærtstående i konkursloven. Dette reguleres således ikke længere andre steder end i konkursloven, eksempelvis har man samtidig ophævet retsvirkningslovens bestemmelser herom.

Muligheden for at lave konefinten mindskes

Lovændringen gælder i forhold til gaver, der er givet efter lovens ikrafttrædelse, den 1. januar 2018. Gaver, der er givet forinden, skal bedømmes efter de nugældende regler.

§ 64 i den gældende konkurslov er en omstødelsesregel. Efter § 64 kan gaver omstødes, hvis fristerne i bestemmelsen er overholdt. Såfremt gavemodtageren er nærtstående, er omstødelsesfristen op til to år. Derudover indeholder bestemmelsen en insolvensvurdering som betingelse for omstødelse.

Den ændrede § 64 indeholder en række ændringer, som skal mindske muligheden for at lave den såkaldte ’konefinte’:

Dobbelt insolvensvurdering

I den nuværende konkurslovs § 64 er det et krav, at der foretages en vurdering af, hvorvidt skyldneren var eller blev insolvent, da han/hun overdrog gaven.

I den ændrede § 64 er det yderligere et krav, at det godtgøres, at skyldneren på tidspunktet for gaveoverdragelsen, har haft utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. Det er således ikke tilstrækkeligt at sandsynliggøre, at skyldneren forblev solvent.

Ingen omstødelsesfrist

I den ændrede § 64 er der indsat et nyt stk. 4, som alene finder anvendelse på nærtstående, og som ikke har en omstødelsesfrist. Her forsøger man netop at ramme gaver til skylderens nærtstående, også i tilfælde der går længere tilbage end 2 år fra konkursens indtræden. Det var ikke muligt før lovændringen.

For at anvende bestemmelsen er det en betingelse, at gaven står i åbenbar misforhold med skyldnerens økonomiske forhold. Bestemmelsen er navnlig tiltænkt anvendt på særligt værdifulde aktiver, såsom fast ejendom, værdipapirer og motorkøretøjer.

Såfremt gavemodtageren kan bevise, at skyldneren ikke var eller blev insolvent ved gaveoverdragelsen, samt at skyldneren utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtigelser, kan kurator ikke omstøde, men der ligger en voldsom bevisbyrde hos gavemodtageren.

Løbende betalinger

I den ændrede § 64 bliver der ligeledes indsat et nyt stk. 5, som omhandler løbende betalinger. Stk. 5 har heller ikke nogen omstødelsesfrist.

Hvis skyldner løbende har betalt større beløb til eller for sin ægtefælle, kan disse betalinger omstødes, såfremt de ikke kan anses som rimelige bidrag til familiens forsørgelse i forhold til familiens økonomiske forhold og behov.

Reglen er blandt andet tiltænkt de situationer, hvor skyldneren løbende har afholdt terminsydelser på en fast ejendom, som tilhører den anden ægtefælle.

Den ændrede § 64 kræver opmærksomhed

– Den ændrede § 64 stiller ikke blot skærpede krav til gavemodtageren for at undgå omstødelse heraf, men også fagpersoner omkring skyldneren og gavemodtageren skal være mere opmærksomme, siger advokat Michael E. Hansen og uddyber

– Det er særligt advokater, revisorer og bankansatte, som skal være opmærksomme på ændringerne, når de rådgiver kunder efter lovens ikrafttrædelse d. 1. januar 2018.

Vil du vide mere?

Penta Advokaters historie

Ændring af konkurskarantænereglerne er under opsejling

Den 5. juli 2023 offentliggjorde Konkursrådet et forslag til revision af de eksisterende regler for konkurskarantæne. Vi vil i denne artikel kort opsummere de væsentligste foreslåede ændringer til de nuværende konkurskarantæneregler.

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.